Beleidsplan

Beleidsplan Stichting Moaraná
een algemeen nut beogende instelling (ANBI)
RSIN/fiscaal nummer ANBI: 804733570
www.moarana.nl

1. Inleiding

De school Centro Educaçional Moaraná staat middenin de grote sloppenwijk Guamá in Belém, een miljoenenstad in Noord Brazilië aan de monding van de Amazone. Moaraná werd in 1991 opgericht door de zussen Eliana en Cristina Socorro, beiden werkzaam als onderwijzeres in Belém. Het ideaal van de zussen was om arme, kansloze kinderen zicht op een betere toekomst te geven. Kinderen van 4 tot 6 jaar krijgen dankzij de school een stevige basis om in het reguliere onderwijs succesvol te kunnen zijn. Ouders worden actief bij het onderwijs betrokken. De opvoeding en ook de lesstof voor de leerlingen zijn visueel door het gebruik van materialen. Bij de opvoeding wordt de Montessori-methode toegepast. 25 jaar later straalt de school Moaraná nog steeds het ideaal van de zussen uit.

Ouders leveren zelf een kleine financiële bijdrage vanuit hun karige salaris. Moaraná ontvangt ook een beperkte financiële bijdrage van de Braziliaanse overheid voor een deel van de salarissen en de maaltijden op school.

Tegenwoordig zetten de leerkrachten zich ook in om hun visie op onderwijs en ouderparticipatie te introduceren bij andere scholen. Daarnaast nemen zij actief deel aan projecten tegen huiselijk geweld en seksueel misbruik van kinderen.

Gedurende de middagen verandert de school in een activiteitencentrum voor jongeren uit de wijk. Drie middagen in de week komen er tussen de 30 en 40 jongeren, onder begeleiding van een dansleraar (vrijwilliger) streetdance leren en oefenen. Tegelijkertijd verzorgen leraren van een ander buurtcentrum Engelse lessen en filmlessen drie middagen in de week. Op zondag doen 50 padvinders activiteiten in op het schoolplein. Niemand hoeft daarvoor te betalen, maar iedereen moet wel een bijdrage in schoonmaakmiddelen meebrengen en meehelpen bij algemene schoonmaak- en reparatieactiviteiten.

Om de school en de activiteiten rond de school in stand te houden is ook het geld van de Vrienden van Moaraná hard nodig, vooral voor incidentele uitgaven voor vervanging, reparaties en verbeteringen.

2. Vrienden van Moaraná

De Stichting Vrienden van Moaraná is als stichting opgericht om de school structureel te ondersteunen.

De Stichting Vrienden van Moaraná bestaat volledig uit vrijwilligers en heeft een minimale overhead die alleen bestaat uit vergoeding van bankkosten, porti, drukwerk en website hosting. Alle giften en donaties worden rechtstreeks lokaal besteed.

De afgelopen jaren zijn dankzij de Vrienden van Moaraná verschillende projecten gerealiseerd zoals:

  • de aanschaf van leermiddelen;
  • vervanging van de keuken die gebruikt wordt voor maaltijden voor de kinderen (zodat ze tenminste één gezonde maaltijd per dag krijgen.

De Stichting heeft ten doel

  • het in de breedste zin ondersteunen van het onderwijsproject Moaraná in Belém, Brazilë, danwel van andere gelijksoortige projecten om daarmee kinderen in de peuter- en kleuterleeftijd te stimuleren in hun fysieke, emotionele, intellectuele en sociale ontwikkeling, ter voorbereiding van hun schoolperiode;
  • het verrichten van alle verder handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn.

De Stichting tracht haar doelen te verwezenlijken door het verwerven van fondsen en leermiddelen en het geven van voorlichting over de schoolactiviteiten.

3. Werkzaamheden

De Stichting probeert zoveel mogelijk publiciteit te krijgen voor Moaraná. Zij doet dit door halfjaarlijkse nieuwsbrieven, een website, een Facebookpagina, Linkedin en crowdfunding acties.

Contact met de school wordt onderhouden door middel van email en (niet gesubsidieerde) bezoeken over en weer. Lokaal is vrijwilliger Marcel Hazeu contactpersoon naar de stichting.

Nederlandse scholen worden benaderd en geënthousiasmeerd vriendschapsbanden op te zetten met de school, actie te ondernemen voor Moaraná en het contact te leggen met de school.

Particulieren doneren geld vaak ook ter ere van een verjaardagsfeest, jubileum, huwelijk, pensionering (geen cadeau maar een envelop).

De Stichting heeft ongeveer 200 sponsors die een vaste geldbijdrage geven.

4. Organisatie-structuur

Het huidige bestuur wordt gevormd door:

  • voorzitter/secretaris: Rudolf van Beijmerwerdt, Overhoeksparklaan 36, 1031 KC Amsterdam
  • penningmeester: Axel Verheij, Mr. P. J. Oudsingel 81, 6836 PL Arnhem
  • lokaal bestuurslid: Marcel Hazeu

Het bestuur is op zoek naar bestuurleden die willen helpen met het werven van fondsen en het opzetten van acties.

5. Beheer

De bedoeling is om de school in de toekomst weer structureel te ondersteunen in de exploitatie, omdat het niet lukt om zonder bijdrage vanuit Nederland goed onderwijs te geven. Veel donateurs geven graag een structurele bijdrage aan het onderwijs.

De Vrienden brengen jaarlijks circa € 10.000 bij elkaar van donateurs. De donateurs zorgen ervoor dat jaarlijks de basisvoorzieningen in stand blijven. Eenmalige projecten zorgen ervoor dat er net wat extra’s gedaan kan worden voor de kinderen en bewoners van Guáma.

Eenmalige projecten worden gefinancierd op basis van een onderbouwd voorstel dat wordt ingediend door de school. Hiervoor worden fondsen aangeschreven en eenmalige acties gevoerd. Ter plekke wordt de besteding van de gelden gecontroleerd door ons lokale bestuurslid.

Daarnaast boort de school ook lokale andere bronnen van inkomsten aan. Waar mogelijk ondersteunen de Vrienden bij het opzetten van activiteiten voor het vergroten van eigen inkomsten.

Jaarlijks wordt een financieel jaarverslag gemaakt en openbaar gemaakt via de website.

Scroll naar boven